Các thời điểm quan trọng trong quá trình tố tụng giai đoạn sơ thẩm

Các thời điểm quan trọng trong quá trình tố tụng giai đoạn sơ thẩm

Khi xảy ra tranh chấp, nếu các bên không thể giải quyết thông qua hòa giải, thương lượng thì thông thường, lựa chọn của các bên là khởi kiện tại Tòa án hoặc Trọng tài tùy theo nhu cầu của các bên. Việc khởi kiện này nhằm đảm bảo mỗi bên đều được bảo vệ quyền và lợi...