Các phương thức doanh nghiệp có thể áp dụng để giảm thiểu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng?

Các phương thức doanh nghiệp có thể áp dụng để giảm thiểu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng?

Khi các doanh nghiệp có mong muốn hợp tác với nhau, họ cũng sẽ mong muốn quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Vậy khi những bất đồng trong quá trình thực hiện thỏa thuận xảy ra, các doanh nghiệp có thể làm gì để giảm thiểu những...
Thẩm quyền tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Thẩm quyền tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

Khi hợp đồng thương mại phát sinh tranh chấp, nếu các bên đã có thoả thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp thì thẩm quyền giải quyết được ưu tiên áp dụng theo thoả thuận. Trong trường hợp không có thoả thuận và các bên không tự hòa giải thì tranh chấp được giải quyết...
Chế tài do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại

Chế tài do vi phạm hợp đồng trong lĩnh vực thương mại

Trong quá trình thực hiện các hợp đồng thương mại, một hoặc các bên có thể thực hiện các hành vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên cũng như để phòng ngừa và hạn chế vi phạm hợp đồng, các bên nên quy định các chế tài mà bên...
Cách giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng

Cách giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng

Tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng là sự mâu thuẫn, bất động ý kiến của một hoặc cả hai bên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng xây dựng. Thông thường, khi có tranh chấp xảy ra, các bên có thể giải quyết tranh chấp bằng các cách sau: Thương lượng,...