Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp Bảo hiểm

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp Bảo hiểm

I. Tranh chấp bảo hiểm là gì? Tranh chấp bảo hiểm là những tranh chấp phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm giữa bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng. II. Những tranh chấp nào...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng yêu cầu công nhận và cho thi hành tại việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng yêu cầu công nhận và cho thi hành tại việt nam bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài

I. Khi nào được yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, phán quyết của Trọng tài nước ngoài? Theo quy định tại Khoản 1 Điều 432 và Khoản 1 Điều 451 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư

I. Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư là gì? Khi tiến hành hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, các cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân. Lúc này, các cá nhân, tổ chức hợp tác đầu tư với nhau có...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

I. Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp là gì? Trong hoạt động kinh doanh, ngoài việc phát sinh tranh chấp với các đối tác, bản thân nội tại của doanh nghiệp cũng đối mặt với các tranh chấp giữa chính các thành viên góp vốn, giữa các cổ đông hoặc giữa thành viên, cổ đông...
Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ pháp lý hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp lao động

I. Tranh chấp lao động là gì? Tranh chấp lao động là tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến tiền lương, các quyền lợi khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm khi chấm dứt Hợp đồng lao động; quyền và nghĩa vụ...