Các doanh nghiệp có nên đối chiếu công nợ không?

Các doanh nghiệp có nên đối chiếu công nợ không?

Đối chiếu công nợ là việc các doanh nghiệp xác nhận khoản nợ mà một bên có nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại. Đối chiếu công nợ thường được thực hiện trong quan hệ kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, đối chiếu công nợ không bắt buộc đối với các bên. Vì vậy, có nhiều...
Dịch vụ Pháp lý Thu Hồi Nợ Lao Động

Dịch vụ Pháp lý Thu Hồi Nợ Lao Động

I. Các khoản nợ thường phát sinh trong lĩnh vực lao động Trong lĩnh vực lao động, các khoản nợ có thể phát sinh đối với người lao động bao gồm: Nợ lương; Nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp mất việc làm và các quyền lợi, trợ cấp khác sau khi chấm dứt hợp...
Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hợp đồng dân sự

Dịch vụ pháp lý thu hồi nợ trong hợp đồng dân sự

I. Các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng dân sự Bên cạnh các khoản nợ phát sinh từ hoạt động thương mại, nợ phát sinh từ các hợp đồng dân sự là các khoản nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng cho vay, hợp đồng thế chấp, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, và...