Các bước thu hồi nợ của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Các bước thu hồi nợ của doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng

Để thực hiện một dự án xây dựng thì doanh nghiệp cần đảm bảo lượng vốn lớn và ổn định, lâu dài. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện dự án, có nhiều vấn đề phát sinh xảy ra có thể tác động đến dòng vốn mà cơ bản nhất có thể lường trước là các khoản nợ phát sinh. Làm...