Quy định pháp luật về các phương thức xử lý tài sản thế chấp

Quy định pháp luật về các phương thức xử lý tài sản thế chấp

Phương thức xử lý tài sản thế chấp có thể được các bên thỏa thuận ngay từ khi giao kết hợp đồng thế chấp tài sản, hoặc thỏa thuận khi phát sinh việc xử lý tài sản thế chấp. Sự thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng. Điều 303 BLDS 2015 quy định bốn phương thức...