Phân biệt giải thể doanh nghiệp và phá sản

Phân biệt giải thể doanh nghiệp và phá sản

Trong hoạt động kinh doanh, hai thuật ngữ “giải thể” và “phá sản” thường xuyên được nhắc đến như những phương án cuối cùng cho các doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục hoạt động. Mặc dù cả hai đều dẫn đến việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, nhưng giữa chúng...