Một số tranh chấp phát sinh từ “hợp đồng giả cách”

Một số tranh chấp phát sinh từ “hợp đồng giả cách”

Trong môi trường pháp lý hiện đại, việc sử dụng “hợp đồng giả cách” không phải là hiếm gặp, đặc biệt trong các giao dịch kinh tế phức tạp. Tuy nhiên, việc sử dụng hợp đồng giả cách tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và có thể dẫn đến nhiều tranh chấp giữa các bên liên quan....