03 Rủi ro khi thực hiện Hợp đồng mua bất động sản hình thành trong tương lai

03 Rủi ro khi thực hiện Hợp đồng mua bất động sản hình thành trong tương lai

Thực hiện hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong lương lai là việc các bên tiến hành các hoạt động mang tính nghĩa vụ đúng với tính chất đối tượng, thời hạn, phương thức và địa điểm mà nội dung của Hợp đồng. Việc thực hiện này nhằm đáp ứng những quyền và nghĩa...