ÁN LỆ SỐ 23/2018/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI BÊN MUA BẢO HIỂM KHÔNG ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM DO LỖI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

ÁN LỆ SỐ 23/2018/AL VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ KHI BÊN MUA BẢO HIỂM KHÔNG ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM DO LỖI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của các công ty kinh doanh bảo hiểm, được thiết lập thành các Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với các quyền lợi, điều khoản rõ ràng nhằm bảo vệ người tham gia trước những biến cố sức khỏe hoặc các rủi ro về thân thể, tính mạng. Vì vậy, rất...