Các doanh nghiệp có nên đối chiếu công nợ không?

Các doanh nghiệp có nên đối chiếu công nợ không?

Đối chiếu công nợ là việc các doanh nghiệp xác nhận khoản nợ mà một bên có nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại. Đối chiếu công nợ thường được thực hiện trong quan hệ kinh doanh thương mại. Tuy nhiên, đối chiếu công nợ không bắt buộc đối với các bên. Vì vậy, có nhiều...