I. Các khoản nợ phát sinh trong hoạt động thương mại Trong hoạt động thương mại, nợ chủ yếu phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ khi đến hạn thanh toán giá trị hàng hóa, dịch vụ và được các bên đối chiếu công nợ nhưng bên có nghĩa vụ...