Người đại diện theo pháp luật là chủ thể đặc biệt, quan trọng, gắn với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần hiểu rõ trách nhiệm của chủ thể này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích các quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật.

1. Người đại diện theo pháp luật là ai?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật bắt buộc là cá nhân mặc dù doanh nghiệp có thể có sự tham gia của tổ chức. Trong trường hợp tổ chức muốn trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mà mình là thành viên thì có thể ứng cử cá nhân “đại diện” mình để trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có số lượng người đại diện theo pháp luật khác nhau, cụ thể:

  • Đối với doanh nghiệp tư nhân: chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  • Đối với công ty hợp danh: số lượng người đại diện theo pháp luật tương ứng với số thành viên hợp danh bởi vì các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.
  • Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần: có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật

Quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong Luật Doanh nghiệp 2020 không có sự thay đổi so với Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó người đại diện theo pháp luât vẫn phải đảm bảo:

  • Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác;
  • Phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam trong trường hợp là người đại diện theo pháp luật duy nhất cư trú ở Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền;
  • Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm những nghĩa vụ trên.

Trên đây là bài viết “Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật”. Chúng tôi hi vọng bài viết này có ích với các bạn.

Trân trọng,