Thời hiệu và chủ thể có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Thời hiệu và chủ thể có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực mà pháp luật về hợp đồng đã yêu cầu hoặc trong trường hợp pháp luật có quy định khác. Các trường hợp khiến một hợp đồng bị tuyên là vô hiệu rất đa dạng, được quy định không chỉ trong Bộ luật Dân...