Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“IRC”) theo quy định pháp luật đầu tư. Trong bài viết dưới đây, TNTP sẽ trình bày về thủ tục cấp IRC đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Căn cứ Điều 39 Luật Đầu tư 2020, cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp IRC đối với dự án đầu tư bao gồm:

(i) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp nêu tại mục (iii) dưới đây.

(ii) Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp IRC đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp nêu tại mục (iii) dưới đây.

(iii) Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp IRC đối với dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

– Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

– Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp IRC cũng đồng thời là cơ quan có thẩm quyền cấp IRC cho các nhà đầu tư, trừ các dự án thuộc diện phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Luật Đầu tư 2020.

2. Hồ sơ đề nghị cấp IRC khi đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Căn cứ Điều 27, Điều 33, Điều 38 Luật Đầu tư 2020 và Điều 36 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp IRC đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư, như: Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương khác của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: (i) Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; (ii) Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; (iii) Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; (d) Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; hoặc (iv) Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

– Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư nếu dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

• Cơ quan đăng ký đầu tư cấp IRC đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp IRC của nhà đầu tư.

• Nhà đầu tư được cấp IRC nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;
– Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
– Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có);
– Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có);
– Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là nội dung bài viết “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC” mà TNTP gửi đến bạn đọc. Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần trao đổi, vui lòng liên hệ với TNTP để được hỗ trợ tốt nhất.

Trân trọng,