Giao dịch dân sự được coi là một trong những giao dịch phổ biến, có thể được xác lập bởi sự thỏa thuận giữa các bên dưới một hình thức cụ thể. Tuy nhiên, khi thực hiện các giao dịch, không phải lúc nào các bên cũng thỏa thuận một cách rõ ràng và dễ hiểu, điều này là nguyên nhân làm phát sinh nhiều tranh chấp. Vậy trong trường hợp nội dung của giao dịch dân sự không rõ ràng và khó hiểu thì sẽ giải quyết thế nào? Quý độc giả vui lòng tham khảo nội dung sau

1. Căn cứ giải thích giao dịch dân sự không rõ ràng

Trường hợp giao dịch dân sự khó hiểu, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì sẽ được giải thích dựa trên các thứ tự sau:

 • Theo ý chí (nguyện vọng, mong muốn) đích thực của các bên khi xác lập giao dịch;
 • Theo nghĩa phù hợp với mục đích (kết quả các bên hướng tới) của giao dịch;
 • Theo tập quán (thói quen được hình thành, tồn tại lâu dài và được thừa nhận, áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự) tại nơi giao dịch được xác lập.

2. Giải thích giao dịch dân sự không rõ ràng 

Giải thích hợp đồng

 • Nội dung của hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì việc giải thích điều khoản đó sẽ dựa vào các yếu tố: (i) ngôn từ của hợp đồng; (ii) ý chí của các bên được thể hiện trong toàn bộ quá trình trước, tại thời điểm xác lập, thực hiện hợp đồng.
 • Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với mục đích, tính chất của hợp đồng.
 • Khi hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.
 • Các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung hợp đồng.
 • Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng.
 • Trường hợp bên soạn thảo đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên kia thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên kia.

Giải thích di chúc

 • Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau thì những người thừa kế theo di chúc phải cùng nhau giải thích nội dung di chúc dựa trên ý nguyện đích thực trước đây của người chết, có xem xét đến mối quan hệ của người chết với người thừa kế theo di chúc. Khi những người này không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Trường hợp có một phần nội dung di chúc không giải thích được nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của di chúc thì chỉ phần không giải thích được không có hiệu lực.

3. Giải pháp để các bên hạn chế việc thỏa thuận không rõ ràng, khó hiểu và hiểu theo nhiều nghĩa trong nội dung của giao dịch dân sự

 • Cần xác định rõ ràng mong muốn, nguyện vọng trước khi xác lập giao dịch;
 • Khi thỏa thuận cần thống nhất ngôn ngữ phổ thông;
 • Thỏa thuận nội dung một cách cụ thể, chi tiết;
 • Cần xây dựng điều khoản về cách hiểu của nội dung trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

Trên đây là bài viết “Cách giải quyết khi nội dung của giao dịch dân sự không rõ ràng, khó hiểu”. Chúng tôi hy vọng bài viết này có ích với các bạn.

Trân trọng,