Khi soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên cần lưu ý và quy định điều khoản quyền, nghĩa vụ của các bên. Việc quy định điều khoản này là căn cứ để một bên buộc bên còn lại phải thực hiện nghĩa vụ của mình; phải chịu phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng, không đầy đủ các nghĩa vụ;… Trong bài viết này, TNTP sẽ trình bày một số nội dung mà các bên có thể tham khảo để quy định điều khoản này trong hợp đồng.

1. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

• Quyền của bên chuyển nhượng

+ Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thanh toán tiền theo thời hạn và phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhận đất theo đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận chuyển nhượng gây ra;

+ Không bàn giao đất khi chưa nhận đủ tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;…

• Nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

+ Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất và chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp;

+ Chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng, trừ trường hợp bên nhận chuyển nhượng có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận;

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;…

2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

• Quyền của bên nhận chuyển nhượng

+ Yêu cầu bên chuyển nhượng cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về quyền sử dụng đất chuyển nhượng;

+ Yêu cầu bên chuyển nhượng giao đất đủ diện tích, đúng vị trí và tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên chuyển nhượng làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai và giao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển nhượng;

+ Yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất bồi thường thiệt hại do lỗi của bên chuyển nhượng gây ra;

+ Có quyền sử dụng đất kể từ thời điểm nhận bàn giao đất từ bên chuyển nhượng;…

• Nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng

+ Thanh toán tiền cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật;…

Trên đây là cách thức soạn thảo điều khoản quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường hợp có vấn đề cần trao đổi, Quý độc giả vui lòng liên hệ với TNTP để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng,